Grupa Karkonoska GOPR

Stopień zagrożenia lawinowego

Nieokreślony

Zasady udostępniania Karkonoskiego Parku Narodowego w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora
Karkonoskiego Parku Narodowego z
siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 01 stycznia 2012 r.
1. Przebywanie na terenach Karkonoskiego Parku Narodowego udostępnianych w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych może być niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Decyzje dotyczące wejścia na teren Karkonoskiego Parku Narodowego turysta indywidualny podejmuje samodzielnie, w oparciu o własne doświadczenie oraz wskazówki zawarte w komunikatach zamieszczanych na stronach internetowych Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Grupy Karkonoskiej GOPR. W przypadku grup zorganizowanych, prowadzonych przez uprawnionego przewodnika, decyzję podejmuje przewodnik prowadzący grupę.

2. Uprawianie turystyki na terenie Karkonoskiego Parku narodowego wymaga przygotowania kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i zagrożeniach, używania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego poruszenie się w trudnym terenie górskim, a dodatkowo wymaga uwzględnienia zaleceń wynikających z komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Grupy Karkonoskiej GOPR.

3. W okresie zalegania pokrywy śnieżnej szlaki turystyczne nie są odśnieżane, a korzystanie z nich wymaga dokładnej znajomości ich przebiegu.

4. Uprawianie turystyki na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego jest dozwolone wyłącznie w ciągu dnia (od wschodu do zachodu słońca), z wyjątkiem następujących szlaków turystycznych umożliwiających dojście lub powrót ze schronisk turystycznych położonych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego do niżej położonych miejscowości:

  - szlak czerwony na odcinku: Karpacz (Orlinek) - schronisko Nad Łomniczką,
  - szlak niebieski na odcinku: Karpacz Górny (Wang) - Dom Śląski - Śnieżka, z dojściem odcinkami dróg wewnętrznych do schronisk: Samotnia i Strzecha Akademicka,
  - szlak niebieski i dalej czerwony na odcinku: granica KPN - Przełęcz Karkonoska -schronisko Odrodzenie,
  - szlak żółty na odcinku: granica KPN - Schronisko Pod Łabskim Szczytem,
  - szlak czerwony na odcinku: Wodospad Kamieńczyka - schronisko Na Hali Szrenickiej - schronisko Szrenica.


5. Na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego dopuszcza się następujące formy turystyki: turystyka piesza, narciarska, rowerowa i konna.

6. Turystyka piesza i narciarska może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych oraz ścieżkach edukacyjnych.

7. Turystyka piesza i narciarska zorganizowana może odbywać się w grupie nie przekraczającej 50 osób, tylko pod kierownictwem uprawnionego przewodnika, przez co rozumie się przewodnika górskiego z uprawnieniami na Sudety lub międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego.

8. Turystyka rowerowa indywidualna może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu drogach wewnętrznych oraz szlakach turystycznych dopuszczonych do ruchu rowerowego.

9. Turystyka konna indywidualna może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu drogach wewnętrznych oraz szlakach turystycznych dopuszczonych do ruchu konnego.

10. W przypadkach, kiedy przebieg trasy pieszej, narciarskiej, rowerowej lub konnej pokrywa się, pierwszeństwo na tej trasie posiadają kolejno: (1) turyści piesi, (2) turyści na nartach, (3) rowerzyści, (4) turyści na koniach.

11. Narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe oraz snowboard może odbywać się wyłącznie na zorganizowanych terenach narciarskich w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. nr 208, poz. 1241). Za przygotowanie, właściwe oznakowanie oraz za zapewnienie bezpieczeństwa osobom uprawiającym narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe oraz snowboard na zorganizowanych terenach narciarskich odpowiedzialny jest zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim, przez co rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej będącą właścicielem, użytkownikiem, najemcą, dzierżawcą lub posiadającą inny tytuł prawny do zorganizowanego terenu narciarskiego lub urządzeń transportu linowego lub taśmowego przeznaczonych do transportu osób, przy których znajduje się zorganizowany teren narciarski.

12. Uprawianie rekreacji (marszobiegi, Nordic Walking, nartorolki) może odbywać się na szlakach turystycznych i drogach wewnętrznych KPN do tego celu przeznaczonych oraz odpowiednio przygotowanych i oznakowanych.

13. Udostępnianie strefy wypoczynkowej Chojnik (oddział 213 w) w celach rekreacyjnych odbywa się wyłącznie za zgodą dyrektora Parku.

14.
Na obszarze Parku dopuszcza się przewóz turystyczny sprzężajem konnym, wyłącznie na wyznaczonych drogach wewnętrznych, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Parku.

15. Organizacja imprez rekreacyjno-sportowy eh na wybranych szlakach turystycznych, drogach wewnętrznych oraz innych terenach Parku może odbywać się za każdorazową zgodą dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezie rekreacyjno - sportowej odpowiedzialność ponosi organizator.

16. Przed uzyskaniem zgody o której mowa w pkt. 15 organizator winien przedłożyć dowód dokonania zgłoszenia do Grupy Karkonoskiej GOPR planowanej imprezy turystycznej lub sportowej oraz ustalony przez GOPR zakres i sposób zabezpieczenia zgłoszonej imprezy.

17. Dyrektor KPN może zażądać od organizatora planowanej imprezy złożenia kaucji na pokrycie kosztów poniesionych przez Karkonoski Park Narodowy w związku z przywracaniem stanu pierwotnego infrastruktury. Kwota kaucji będzie każdorazowo ustalana z organizatorem. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.

18. Przeprowadzanie zimowych szkoleń z zakresu poruszania w trudnych warunkach terenowych, w tym wspinaczki lodowej może odbywać się na obszarach do tego celu wyznaczonych, po uzyskaniu zgody dyrektora KPN. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w szkoleniu odpowiedzialność ponosi organizator szkolenia.

19. Startowanie paralotniami z miejsca wyznaczonego na zboczach Kopy mogą wykonywać osoby na własne ryzyko i odpowiedzialność, po uzyskaniu zgody dyrektora KPN.

20. Wjazd pojazdami mechanicznymi i zaprzęgami konnymi na drogi wewnętrzne Karkonoskiego Parku Narodowego może odbywać się wyłącznie za zgodą dyrektora Parku.

21. W sezonie zimowym, z uwagi na zagrożenie lawinowe oraz oblodzenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystom zamykane są następujące odcinki szlaków turystycznych:
  a) Droga Jubileuszowa na Śnieżkę (znaki niebieskie), od Śląskiego Domu do zejścia szlaku na Kowarski Grzbiet,
  b) od Schroniska Nad Łomniczką, przez Kocioł Łomniczki do Śląskiego Domu (znaki czerwone),
  c) przez niszę niwalną Białego Jaru (znaki żółte) - w tym czasie wytyczony jest szlak zimowy od górnej stacji wyciągu na Kopę do Strzechy Akademickiej,
  d) od Domku Myśliwskiego do Samotni (znaki niebieskie),
  e) od Schroniska Pod Łabskim Szczytem nad Śnieżne Kotły (znaki żółte) - obowiązuje tyczkowany wariant zimowy od schroniska do czerwonego szlaku granicznego,
  f) od Schroniska Pod Łabskim Szczytem przez Śnieżne Kotły do Rozdroża Pod Wielkim Szyszakiem (znaki zielone),

22. Karkonoski Park Narodowy zastrzega sobie prawo zamykania innych odcinków szlaków turystycznych (np. uszkodzonych przez czynniki atmosferyczne, w trakcie remontów szlaków turystycznych, ze względów ochrony przyrody) w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystom wchodzącym na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. Zamknięte odcinki szlaków turystycznych będą odpowiednio oznakowane, a ponadto informacja o zamknięciu szlaków turystycznych będzie umieszczana na stronie internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego.


Załączone pliki:

Działalność GK GOPR jest współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ta witryna używa plików cookie, tzw. "ciasteczek", w celu prowadzenia anonimowych statystyk wizyt użytkowników. Więcej...

Akceptuję, nie pokazuj więcej